My SCRAPBOOK (సేకరణలు): A COLLECTION of articles in English and Telugu(తెలుగు), from various sources, on varied subjects. I do not claim credit for any of the contents of these postings as my own.A student's declaration made at the end of his answer paper, holds good to the articles here too:"I hereby declare that the answers written above are true to the best of my friend's knowledge and I claim no responsibility whatsoever of the correctness of the answers."

Saturday, June 30, 2007

మోక్ష ద్వారపాలురు


ముక్తిపై అత్యంత ఆసక్తి, ఆపేక్ష కలవారిని ముముక్షువులంటారు. మోక్షప్రవేశమే వీరి జీవితాశయం.

మోక్షప్రవేశ ద్వారం వద్ద నలుగురు ద్వారపాలురు కావలి కాస్తూ ఉంటారు. ఈ ద్వారపాలురు అర్హులను మాత్రమే లోనికి అనుమతిస్తారు.

ఎవరా నలుగురు?
శమం, విచారణ, సంతుష్టి, సాధుసాంగత్యం అనేవారే ఆ ద్వారపాలురని మహోపనిషత్తూ (4-2), వాసిష్ఠ రామాయణమూ ముక్తకంఠంతో ప్రకటించాయి. వీరిలో ఏ ఒక్కరిని లోబరచుకొన్నా, మిగతా ముగ్గురూ విచిత్రంగా వశమవుతారట! అంటే ముముక్షువులు ఆ సుగుణాల్లో ఏ ఒక్కటైనా అలవరచుకొంటే, మోక్ష ద్వారాలు తెరచుకోవడం తథ్యమని భావం.

[1]మొదటి సుగుణం శమం. మనోనిగ్రహమే శమం. శమదమాదులు మోక్షహేతువులుగా వివేక చూడామణి (71) ప్రకటించింది. ఆలోచనలు, కోరికలు, సంకల్పాల సముదాయమే మనస్సు. భావాలు నిరంతరం మారిపోతుంటాయి కనుక మనస్సు అస్థిరంగా, చంచలంగా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంద్రియాలతో కలిసి మనసు విషయ సుఖాలవెంట పరిభ్రమిస్తుంది. ఫలితంగా మనసు నిగ్రహాన్ని కోల్పోతుంది. దీన్ని అరికట్టడానికే విషయాల్లోని దోషాలను మనసుకు వివరించి ఆంతరంగిక ప్రశాంతతలో అచలంగా నిలపాలి. గాలిని గుప్పెట్లో పట్టుకోవడం ఎంత కష్టమో, మనస్సును నిగ్రహించడం అంత కష్టం! అయినా అభ్యాస, వైరాగ్యాలచేత మనస్సును నిగ్రహించాలన్నది గీతాచార్యుడి ఉపాయం. శమం అనే కవచంగల మనిషి సుఖాన్ని, శాంతిని పొందగలడని వసిష్ఠుని బోధ.

[2]రెండోది విచారణ. 'నేను ఎవరిని? ఈ జగత్తు ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? నాలోని అవిద్యను ఎలా నశింపజేయాలి?' మొదలైన అంశాలను మహాత్ముల సన్నిధిలో పరిశీలించాలి. వేదాంత మహావాక్యాలను (తత్వమసి మొదలైనవి) విచారిస్తే- సంసార దుఃఖాన్ని తొలగించే అపరోక్షజ్ఞానం కలుగుతుందని వివేకచూడామణి (47) చెబుతోంది. ఈ జ్ఞానమే శాంతిని ప్రసాదిస్తుంది.

[3]మూడోది సంతుష్టి. సంతోషం లేదా సంతృప్తి. ఇదే నిజమైన ధనమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ధర్మబద్ధ సంపాదనతో లేదా భగవంతుడు ప్రసాదించినదానితో మనసును సదా ఆనందంగా ఉంచుకోవాలని భజగోవిందం (2) ప్రబోధిస్తోంది. భిక్షచే లభించిన ఆహారంతో సంతృప్తి చెందేవారే భాగ్యవంతులని (భిక్షాన్నమాత్రేణ చ తుష్టిమన్తః... ఖలు భాగ్యవన్తః) శంకరులు కౌపీన పంచకంలో తెలిపారు. తృప్తికి మించిన సుఖం లేదని యోగశిఖోపనిషత్తు (2-20) ప్రవచించింది. ప్రాప్తించినదానితో తృప్తిగా జీవించేవారి దుఃఖాలన్నీ నశిస్తాయి, శాంతి దక్కుతుంది.

[4]నాలుగోది సత్సంగం. సత్సాంగత్యంవల్ల అజ్ఞానం నశించి, వివేకాదులు జనిస్తాయి. ముల్లోకాల్లో భవసాగరాన్ని దాటించగల ఏకైక నౌక సత్సంగం మాత్రమే (త్రిజగతి సజ్జన సంగతిరేకా భవతి భవార్ణవ నౌకా) అని శంకరులు తెలిపారు. సత్సంగత్వం జీవన్ముక్తికి ఎలా దారితీస్తుందో కూడా భజగోవిందం (9) తెలిపింది. సత్సంగం భగవంతుణ్ని సులువుగా ప్రసన్నం చేసినట్లుగా యోగం, సాంఖ్యం, తపస్సు మొదలైన అన్య సాధనలేవీ వశం చేయలేవని భాగవతం (11-12-1, 2) స్పష్టపరచింది. విభీషణుడు, హనుమంతుడు, ప్రహ్లాదుడు, కుబ్జ, వ్రజగోపికలు మొదలైనవారెందరో సత్సంగ ప్రభావంచేత పరమపదాన్ని పొందినట్లుగా కృష్ణుడు ఉద్ధవుడితో చెబుతాడు.

కాబట్టి మానవులు పైవాటిలో ఏ ఒక్క సుగుణం అలవరచుకున్నా, మోక్షమార్గం సుగమమవుతుంది.

- దువ్వూరి ప్రసాదరావు
(Eenadu, 27:06:2007)
_____________________________

Labels: ,

BOOKS:

Readers are leaders. U.S. President Bill Clinton read more than 300 books during his short time at Oxford University. Some top performers read a book a day. Seek out knowledge and information. We have truly entered the age of massive information and those who are proactive can use this to their advantage. The more you know, the less you fear.

Knowledge is power. People who have achieved great success are not necessarily more skillful or intelligent than others. What separates them is their burning desire and thirst for knowledge. The more one knows, the more one achieves.

All the answers to any questions are in print. How to improve as a public speaker, how to improve your relations with others, how to become fitter or develop a better memory - all aspects of personal development are dealt with in books. Therefore, in order to achieve your maximum potential, you must read daily. But, in this age of information, you must be ruthless in what you consume. Focus on your goals and read only those materials that will be an asset to you. Do not attempt to read everything for you are busy and have other tasks at hand. Choose what is important and filter out what is of no value. Begin with a solid newspaper every morning for an excellent summary of the key events of the day. Also ensure that your readings are broadly based. For example, perhaps you may wish to read history, business, Eastern philosophy, health books etc. Then go to the library and develop the habit of making regular visits. Read the classics from Hemingway to Bram Stoker. Read history, with all its lessons on life and read biology for a new perspective. Look under the heading of "success" at the library and you will be amazed at the literature you will find: inspirational stories of people who developed greatness in the face of adversity, strategies for improving yourself physically, mentally and spiritually and texts to tap the unlimited power for success that certainly exists within us. Drink deeply from such books. Surround yourself with them and read them constantly whether on the bus each day or before you go to bed. Let them inspire and motivate you.

GEMS

 • Books are catalysts that light up your life.

 • Books are undemanding companions. They do not desert in distress or duress.

 • Books inform reform and transform.

 • If writing becomes a penance, book is begotten as a boon.

 • By reading masterpieces we find music in their words, poetry in their prose, and tranquility in their presence.

 • Reading is to mind, what exercise is to the body.

 • Reading furnishes the mind only with materials of knowledge; it is thinking that makes what we read ours.

 • A house without books is like a room without windows.

 • Properly, we should read for power. Man reading should be man intensely alive. The book should be a ball of light in one's hand.

 • Read in order to live.

 • Reading can be a powerful catalyst for thinking; it has the potential for stimulating wisdom.
______________

Labels: ,

Friday, June 29, 2007

శాంతసిద్ధి

- కాటూరు రవీంద్ర త్రివిక్రమ్

'శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు' అన్నాడు గానరాజు త్యాగరాజు.
'తన కోపమె తనశత్రువు, తన శాంతమె తనకు రక్ష' అన్నాడు శతక కారుడు.
ఇంతకూ శాంతమంటే ఏమిటి?
కోపం మీద కోపంగా ఉండటం, అంటే కోపంతో విరోధమే శాంతం. స్వభావ రీత్యా కోపిష్టులైనవారు ఆ కోపం మీదనే కోపిగా ఉండటం మేలు.
ఆత్మానమేవ నాశయత్య నాత్మవతాం కోపః (చాణుక్య నీతి)
తనను తాను అదుపులో ఉంచుకొనలేనివారి కోపం వారినే నశింపజేస్తుంది. కోపాన్ని అగ్నితో పోలుస్తుంటారు ఆలంకారికులు.

కోపాగ్ని దగ్ధ జ్ఞానానాం
- కోపం అనే అగ్నిలో విచక్షణ అనే జ్ఞానం దగ్ధమైపోతుంది. దాని పర్యవసానాలు పరమ భయంకరంగా ఉంటాయి. కాలయవనుడు గుహలో సమాధివశుడై ఉన్న మునికి కోపం కలిగించి దగ్ధుడైనాడు. సగర కుమారుల కథ కూడ అలాంటిదే. మహా తపస్సంపన్నులు సైతం కేవలం కోపంవల్ల అనేక విధాలుగా కష్టనష్టాలు అనుభవించారు. అంబరీష - దుర్వాసులు, వసిష్ఠ-విశ్వామిత్రుల కథలు ఇందుకు ఉదాహరణలు.

శాంతంవల్ల సకల సంపదలూ, కీర్తీ లభిస్తాయి.

అదెలాగో ఒక కథ ద్వారా తెలుసుకుందాం.
మధురానగరంలో మాధవవర్మ అనే క్షత్రియుడు ఉండేవాడు. అతని పూర్వీకులు సేనాపతులుగా రాజుగారి కొలువులో పనిచేశారు. శత్రువుల దాడిలో రాజవంశం అంతరించింది. మాధవవర్మ తండ్రి సైతం యుద్ధంలో మరణించాడు. శత్రుపాలన పాలబడి మధురానగరం అరాచకంలో మగ్గిపోయింది. గౌరవంగా బతకటమే దుర్లభమైపోయింది. కానికాలం వచ్చినప్పుడు కానలకు చేరినట్లు మాధవవర్మ సమీపంలోని భిల్లారణ్యానికి వెళ్లాడు. అక్కడున్న భిల్లులు గొప్పయోధులు. గతించిన రాజుకు మిత్రులు. మాధవవర్మను భిల్లరాజు ఆప్యాయంగా ఆహ్వానించి ఆశ్రమమివ్వడమేగాక, సకల యుద్ధవిద్యల్లోను తర్ఫీదు ఇప్పించాడు.
భిల్లరాజు కుమార్తె మాధవవర్మ పట్ల ఆకర్షితురాలైంది. తండ్రికి తన మనోభీష్టాన్ని తెలియజేసింది. అప్పటికే ఆమె పట్ల అనురక్తుడై ఉన్న ఒక భిల్లయోధుడు అసూయతో, కోపంతో మాధవవర్మను మట్టుబెట్టటానికి ప్రయత్నించాడు. ఆ ప్రయత్నాన్ని విఫలం చేసి, ఎందుకలా చేశావని ఆ యువకుణ్ని అడిగాడు మాధవవర్మ. విషయం వివరించాడు భిల్లుడు. ఆ సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన భిల్లరాజు, ఆయన కుమార్తె అంతా విన్నారు. అతిథిని చంపబోయిన భిల్ల యువకుడికి మరణశిక్ష విధిస్తాడు భిల్లరాజు. కానీ, మాధవవర్మ భిల్లరాజును సమాధానపరచి, శిక్ష రద్దు చేయించి అతని కుమార్తె వివాహం సైతం భిల్ల యువకునితో జరిపింపజేస్తాడు. అపకారి పట్ల కోపం వహించక, శాంతచిత్తుడై మాధవవర్మ ప్రవర్తించిన తీరు అతని గౌరవాన్ని ఇనుమడింపజేసింది. భిల్లరాజు అల్లుడు మాధవవర్మకు ప్రాణమిత్రుడైనాడు. తదుపరి కాలంలో అతని నేతృత్వంలో భిల్లసైన్యం మెరుపుదాడి జరిపి, మధురానగరాన్ని జయించింది. సహజంగానే మాధవవర్మను భిల్లులు ఆ నగరానికి పాలకునిగా నియమించారు. అతడు గొప్ప పాలకునిగా కీర్తి గడించాడు. ఆ విధంగా మాధవవర్మ శాంతగుణం చేత, శత్రువును మిత్రునిగా మార్చుకుని రాజ్యసంపదను, కీర్తిని ఆర్జించాడు.

వర్తమాన ప్రపంచంలో సైతం, శాంతగుణం వల్ల ఎన్నో ఉపద్రవాల నివారణ సాధ్యపడుతుంది.

శ్రీరాముణ్ని శాంతగుణశీలుడంటారు.

శాంతం వల్ల విచక్షణ మనగలుగుతుంది.
విచక్షణ వల్ల అకృత్యాలను నిరోధించగలం.
అకృత్యాలు చేయకపోవటం వల్ల పాపరహితులై ఉండటం సాధ్యపడుతుంది.

పాపరాహిత్యం వల్ల పరిశుద్ధ ఆత్మలుగా, పరమాత్మ అనుగ్రహానికి అర్హత పొందగలుతుతాం.
అదే శాంత సిద్ధి.
(Eenadu, 29:06:2007)
_________________________________________

Labels: ,

Tuesday, June 26, 2007

ఆనందం మనసు లోనే!

ఆనందం! మూడక్షరాల ఈ పదానికి మనిషిని మూడులోకాలకూ అధిపతిని చేయగల సామర్థ్యమున్నది. అంత గొప్ప అనుభూతి ఇది.

ఆనందో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్‌... ఆనందం పరబ్రహ్మ స్వరూపం. దానివల్లనే జీవులన్నీ జన్మిస్తున్నాయి, వృద్ధి పొందుతున్నాయి, అందులోనే లయం చెందుతున్నాయని అంటున్నది తైత్తిరీయోపనిషత్తులోని భృగు వల్లి, (6వ అనువాకం). ఎవరో ఒక సాధారణ వ్యక్తి చెప్పిన మాట కాదిది. వరుణుడి కుమారుడైన భృగువుకు తపస్సు వలన కలిగిన స్వీయానుభూతి; వేదవాక్కు.

ఆనందమనేది అంత గొప్పది కదా! అదెక్కడ ఉన్నదని ప్రశ్న. దీనికి సరైన సమాధానం దొరకక, దొరికినా ఒకరి అభిప్రాయాన్ని మరొకరు అంగీకరించక సమాజం గజిబిజి పాలవుతున్నది. ఆనందమనేది బయట ఎక్కడనో లేదు. ఏ వస్తువులోనో లేదు. మన మనస్సులోనే ఉన్నది. మనస్‌ స్థితిని బట్టే ఆనందంగానీ, విషాదంగానీ! తిరుగులేని సత్యమిది.

'నీకు ఏ పదార్థం తింటే ఆనందంగా ఉంటుంది?' అని ఒకాయనను అడిగాం. 'పరమాన్నం తాగితే!' అన్నాడాయన. 'పరమాన్నంలో ఏమున్నది? గారెలైతే స్వర్గానికి బెత్తెడు దూరమే!' అన్నాడు మరొకాయన. చూశారా? ఒకరికి ఆనందాన్ని కలిగించిన పదార్థం మరొకరికి కలిగించటం లేదు.

ఒక ఇంట్లో అన్నగారు తీరని సమస్యతో సతమతమవుతున్నాడు. తమ్ముడు వ్యాపారంలో మంచిలాభం వచ్చి హుషారుగా ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో పిల్లవాడు వచ్చి రేడియో పెట్టాడు. పాట వస్తున్నది- మంచి పాటే! ఆ పాట మొదటివాడికి ఎక్కడా లేని కోపాన్ని తెప్పించింది; రెండోవాడికి ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేసింది. తేడా ఎక్కడ ఉన్నది? రేడియో పాటలో లేదు. మనుషుల మనస్సులలోనే!

ఇద్దరి దాకా ఎందుకు? మనం ఒక్కళ్లమే ఉన్నాం. ప్రశాంతంగా టీవీ చూస్తున్నాం. చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. అమ్మ డబ్బులడిగింది. జేబులో చెయ్యిపెట్టాం. నిన్న రాత్రి అందులో పెట్టిన వెయ్యి రూపాయలు లేవు. జేబులన్నీ వెతికాం; ఇంకా కొన్నిచోట్ల వెతికాం. డబ్బు లేదు. ఆనందమంతా మాయం; కంగారు; దిగులు. టీవీలో కార్యక్రమం నడుస్తూనే ఉన్నది. ''అరే! టీవీ ఆపండిరా!'' కోపంగా కేక వేస్తాం; అరుస్తాం. ఇందాక ఆనందాన్ని కలిగించిన టీవీ ఇప్పుడు కోపాన్ని ఎందుకు తెప్పించింది? మనస్‌స్థితి మారటం వల్లనే!

ఆనందం కోపంలో లేదు; శాంతంలో ఉన్నది. వైరంలో లేదు, స్నేహితంలో ఉన్నది. మితిమీరిన కోరికలో లేదు; తృప్తిలో ఉన్నది. ముందుగా మనమందరమూ ఆనందమనేది మన మనస్సులోనే ఉన్నది అని గుర్తించాలి. అనవసరంగా కోపాన్ని, చికాకును తెప్పించుకోకుండా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఎవ్వరితోనూ తగాదాలు పెట్టుకోకుండా నలుగురితోనూ మంచిగా ఉండాలి. వచ్చినదానితో తృప్తిపడాలి; మరొక మెట్టు పైకి ఎదగటానికి ప్రయత్నించాలి. అప్పుడు మన జీవితం ఆనందమయమవుతుంది. ఆనందానికి అసలైన రహస్యమిది. దానిని సొంతం చేసుకోవటానికి ఏకైక మార్గమిదే!
- డాక్టర్‌ పోలేపెద్ది రాధాకృష్ణమూర్తి
(Eenadu, 26:06:2007)
_________________________________________

Labels: ,

$$$ Baby Bollywood faces $$$

Kajol

Hrithik Roshan

Raveena Tandon

Rani Mukherjee

Karishma Kapoor

Kareena Kapoor

Kajol

Aamir Khan

Shahrukh Khan

Sonali Bendre

Sanjay Dutt

Saif Ali Khan

Sunny Deol

Bobby Deol

Amisha Patel

Akshay Kumar

Abhishek Bachchan

Twinkle Khanna
___________________________________________

Labels: ,

Monday, June 25, 2007

ఇదం జగత్‌

'ధనమూలమిదం జగత్‌' అన్నారు. సూర్యుని చుట్టూ భూభ్రమణం సంగతి ఏమోకాని, ప్రపంచం మాత్రం డబ్బు చుట్టూ తిరుగుతున్న మాట వాస్తవం. ''డబ్బున్నవాడికి లోకమంతా చుట్టాలే... డబ్బులేనివాడు డుబ్బుకు కొరగాడు'' అన్నట్లుగానే ఉన్నాయి పరిస్థితులు. మిగతా విద్యలు, ప్రజ్ఞలు అన్నీ డబ్బుకు దాసోహమంటున్నాయి. ''ద్రవ్యం దాచిన వాడికి తెలుసు... లెక్కరాసిన వాడికి తెలుసు'' అన్నట్లుగా కాస్త లోకజ్ఞానం గలవారెవరికైనా ఈ విషయాలు అవగతమవుతూనే ఉన్నాయి. లోకరీతిని క్షుణ్నంగా ఆకళింపు చేసుకున్న వేమన కవీంద్రులు, ''కులము గల్గువారు గోత్రంబు కలవారు, విద్య చేత విర్రవీగువారు, పసిడి కల్గువాని బానిస కొడుకులు'' అని ఏనాడో కుండబద్దలు కొట్టారు. ''కాసులు కలవాడె రాజు కదరా సుమతీ'' అని సుమతీ శతకకారుడూ అన్నాడు. ఎవరెన్ని అన్నా మనుషుల మనసులలో డబ్బుకున్న విలువ పెరుగుతోందే తప్ప తగ్గడం లేదు. కాలం ఎంత గడిచినా, మనుషుల దృక్పథాల్లో ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా డబ్బు దగ్గరకొచ్చేసరికి మాత్రం అత్యధికులు దానికే ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. ''డబ్బు లేని బతుకు మబ్బుపట్టిన రాత్రి, డబ్బు తోడవచ్చు నిబ్బరమ్ము'' అన్నారు నార్లవారు. ''ధనముండుట పరిపాటియె ధనమే సర్వంబు కాదు'' అన్నారు మరోకవి. ఆ విషయమే అమ్మాయికి నచ్చజెప్పబోయారు తల్లిదండ్రులు. ఓ అమ్మడు తనకు కాబోయే వరుడు బాగా డబ్బున్నవాడే అయుండాలని, అలాంటివాణ్ని తప్పితే మరొకర్ని తను పెళ్ళాడనని పట్టుబట్టి కూర్చుంది. ఆమె తల్లిదండ్రులు, ''మనిషికి డబ్బు ఒక్కటే ముఖ్యం కాదమ్మా... అంతకంటే విలువైనవి చాలా ఉన్నాయి'' అన్నారు. ''ఆ సంగతి నే కాదన్నానా? ఇల్లూ వాకిళ్ళూ పొలాలు పుట్రలూ బాండ్లు డ్రాఫ్టులు కంపెనీల్లో షేర్లు క్రెడిట్‌ కార్డులూ వగైరాలెన్ని లేవు, అలాంటివి బాగా ఉన్న వాణ్ణి చూడండి... చాలు... ఎలాగో సర్దుకుపోతాను. డబ్బే అక్కర్లేదు'' అంది తెలివిగా.


ంతయినా, ఎలా చెప్పినా మనిషి ఆలోచనలు డబ్బు చుట్టూనే పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయని ఇటువంటి ఉదంతాలే రుజువు చేస్తుంటాయి. మనుషులనే కాదు, దేశాలను ప్రాంతాలను కూడా డబ్బుగల దేశాలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ప్రాంతాలు అని విభజించి చూడటం జరుగుతోంది. ''వీధి తలుపు వేసుకొని సంగీత సాధన చేసుకో. విద్య వంటి వస్తువు లేదు'' అని రామప్పపంతులు అంటే- ''విద్య వంటి వస్తువు లేదు. నిజమే- ఒక్కటి తప్ప- అదేవిటి? విత్తం. డబ్బు తాని విద్య దారిద్య్ర హేతువు. ఈ వూళ్ళో నారదుడొచ్చి పాడినా నాలుగు దమ్మిడీలు యివ్వరు. గనక యీ వీణ యిటుపెడదాం'' అనుకొని వాయిస్తున్న వీణను పక్కనపెట్టి డబ్బు సంపాదించే ఉపాయాలను గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటుంది మధురవాణి 'కన్యాశుల్కం' నాటకంలో. డబ్బు మహిమ అంతటిది. వివాహాల్లో డబ్బే ముఖ్యపాత్ర వహిస్తోంది. చదువు సంధ్యలు, చక్కదనం, సంప్రదాయం వీటన్నిటి కంటే సిరిసంపదలే ప్రధానం కావటం చాలా సందర్భాల్లో జరుగుతోంది. ''అల్ల ఊరివారు పిల్లనడిగేరు, కుర్రవానికి మంచి సేద్యమున్నాది, ఏటేట పండేటి భూములున్నాయి. ఊరి పొలిమేరలో తోటలున్నాయి, చుట్టు కొల్లారికింపు మిద్దెలున్నాయి, కన్నెనిస్తామని కబురంపుదాము'' అని ఆడపిల్లవారు అబ్బాయి ఆస్తి వివరాలు సేకరించి పెళ్ళికి సిద్ధపడితే, అబ్బాయి తరుఫువారు ''కన్నియ పెళ్ళిలో కట్నమే ముఖ్యమ్ము'' అనుకుంటూ వరకట్న రూపేణా ఎంత డబ్బు గుంజుదామా అనే ఆలోచిస్తుంటారు. మొత్తం మీద పెళ్ళిళ్లలో కాసుల గలగలలే ముఖ్యమై పోయాయి. ఆధునిక యువత అభిప్రాయాలూ అలాగే ఉన్నాయి.

ఆడది మెచ్చిందే అందం అన్నారు. అమ్మాయిలు ఎటువంటి వారిని అందగాళ్ళుగా భావిస్తారు అన్న ప్రశ్న ఉదయిస్తే, డబ్బున్నవాళ్లని అని ఠక్కున జవాబు చెప్పేస్తున్నారు ఇంగ్లాండులో ఈ విషయమై వినూత్నమైన సర్వే నిర్వహించిన ఓ టి.వి. బృందంవారు. కోరుకున్న కోమలాంగిని పెళ్ళి చేసుకోవాలంటే ముందుగా అబ్బాయి దగ్గర దండిగా డబ్బుండాలి. తమను పెళ్ళాడబోయేవారికి డబ్బు బాగా ఉండాలని అమ్మాయిలు కోరుకుంటున్నారు. మిగతా గుణాలన్నీ తరవాతే పరిగణనలోకి వస్తాయి. ఇంగ్లాండులో ఓ వ్యక్తి సగటు ఆదాయం ఇరవైరెండువేల పౌండ్లు. అంతకుమించి పదివేలపౌండ్లు అధికంగా ఆర్జించేవారినే తాము పెళ్ళాడటానికి ఇష్టపడతామని ఎక్కువమంది అమ్మాయిలు తమ అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు. టి.వి. బృందం నిర్వహించిన సర్వేలో 66 శాతం అమ్మాయిల మాట అది. వస్త్రధారణ, మాట తీరు, స్త్టెల్‌ వంటి వాటివల్ల సంపన్న యువకులను గుర్తుపట్టవచ్చని చాలామంది అమ్మాయిలు భావిస్తున్నారు. ఖరీదైన అధునాతన వస్త్రధారణ ఆర్థిక అంతస్తును తెలియజెబుతుందని ఎక్కువమంది అమ్మాయిలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. సూటు ధరించటం సంపదకు చిహ్నమని మరికొందరు తలపోస్తున్నారు. ''ప్రేమకన్నను యెక్కువేమున్నది యెల్ల కామ్య పదవులకన్న ప్రేమే ఎక్కువ...'' అన్న భావజాలం యువతీ యువకుల హృదయాలను ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, మారిన కాలంలో భావావేశాలకంటే ఆర్థిక భద్రతకే ప్రాధాన్యమిస్తున్నారని ఈ సర్వే ఫలితాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ దృక్పథం ఎంతవరకు సమంజసం అన్న సంగతి ఎవరికివారు ఆలోచించి తేల్చుకోవాల్సిన విషయం అంటున్నారు సర్వే బృందసారథి అలెక్స్‌ మెంజిస్‌. మొత్తమ్మీద ప్రపంచం డబ్బు చుట్టే తిరుగుతోందనే విషయం మరోసారి రుజువైంది. అందుకేగా ఓ సినీకవి- ''ధనమేరా అన్నిటికీ మూలం, ఆ ధనము విలువ తెలుసుకొనుట మానవధర్మం'' అన్నారు!
(Eenadu,17:06:2007)
____________________________________

Labels:

కొను.. కొనిపించు...

'విదేశీ కంపెనీలు కొంటాం...
ఎంత ఖరీదైనా ఫర్వాలేదు
ఎవ్వరడ్డొచ్చినా కేర్‌ చేయం'
అంటూ కాలరెగరేస్తోంది ఇండియన్‌ కార్పొరేట్‌ రంగం. సమరానికి సై అన్నట్లు ఎక్కడే బేరమొచ్చినా సరే మేం రెడీ అంటూ సిద్ధపడిపోతున్నాయి మన కంపెనీలు. వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఫ్రెంచివారు, డచ్‌ వారు, ఆంగ్లేయులు మన దేశానికి వచ్చారని చరిత్రలో చిన్నప్పుడే చదువుకున్నాం. కాలక్రమేణా వాళ్లు బలిసిపోయి మన చొక్కాలే పట్టుకునే స్టేజ్‌ వచ్చేసరికి మేలుకుని ఢాం ఢూం అంటూ ఫైట్‌ చేసి దేశం నుంచి బయటకు గెంటేశాం.

అన్ని రోజులూ ఒకేలా ఉండవు కదా! ఇప్పుడు మనవాళ్లే మోండా మార్కెట్లో మామిడిపళ్లు కొన్నంత తేలిగ్గా ఫారిన్‌ వెళ్లి వేల కోట్లు పోసి కంపెనీలను కొనుక్కుని వచ్చేస్తున్నారు. అందుకే

'ఆడవోయి భారతీయుడా
బేరమాడి కొనవోయి 'సీమ' కంపెనీల్‌...'

అన్న గీతం 'కోరస్‌'వత్తరంగా వినబడుతుంటే మనవాళ్లు ఊరకనే చేతులు ముడుచుకుని కూర్చుంటారా చెప్పండి. టెట్లే టీ, కోరస్‌, నోవెలిస్‌, రీపవర్‌... అబ్బో చెప్పుకుంటూ పోతే లిస్టు చేంతాడంత అవుతుంది. పరాయి గడ్డ మీద పురుడు పోసుకున్న కంపెనీలు ఇండియన్ల వశమవుతుంటే 'పోల వ్యాపారికిని దూర భూమి లేదు' అనిపించక మానదు కదా! పరి'శ్రమయేవ జయతే' అనుకుంటూ కొనుగోలే గోల్‌గా పడమటి దేశాల వైపు భా'రథ్‌' సారథులు దూసుకుపోతుంటే అక్కడి బాసులు తూరుపు తిరిగి దణ్నం పెట్టక తప్పట్లేదు.

వేరే దేశంలోని పరిశ్రమలను సొమ్ము చూపి, దమ్ము చూపి సొంతం చేసుకోవడమే ఈ రోజుల్లో అసలు సిసలైన సక్సెస్‌. కిందటేడాది విలీనాలు, కొనుగోళ్లపై ఇండియా ఇంక్‌ సుమారు 20.6 బిలియన్‌ డాలర్లను ధారపోసిందని ఒక అంచనా.ఇండియా పేద దేశం- ఇది ఒకనాటి మాట. ఇప్పుడది పాత పాట! బ్రిటన్‌లో అయితే అతి పెద్ద విదేశీ పెట్టుబడిదారుగా భారత్‌ అవతరించి, అగ్రరాజ్యం అమెరికానే తలదన్నడం విశేషమే కదా!

ఒక్క ఐటీ రంగంలోనే కాదు, ఔషధ తయారీ, బ్యాంకింగ్‌ రంగాల్లోనూ భారత్‌ వెలిగిపోతోంది. విదేశాల్లో భారతీయ పెట్టుబడులు పెరుగుతున్న తీరుకు 'లేదురా ఇటువంటి భూదేవి ఎందు' అనక తప్పదు. 'అమృతం కురిసిన రాత్రి' రాసిన బాలగంగాధర తిలక్‌ ఉంటే మారిపోయిన ఇండస్ట్రీ లక్కు చూసి 'డాలర్లు కురిసిన రాత్రి' మకుటంతో 'ఇండియాలో డాలర్లు పండును అమెరికాలో సంతానం పండును' అని తన కవితను మార్చి రాసేసేవాడు. ఇప్పుడే కాదు... ఇక ముందు కూడా

'కొను.. కొనిపించు... ఇండియన్ల సత్తా చూపించు... విదేశీ గుండెల్లో విమానాలు పరిగెత్తించు' అంటూ మనవాళ్లకు జేజేలు పలుకుతూ మీసం మెలేద్దామా!
- ఫన్‌కర్‌
(Eenadu,10:06:2007)
______________________________________________

Labels:

HILARIOUS!!!!!

Students at a Medical School were receiving their first anatomy class with a real dead human body. They are all gathered around the surgery table with the body covered with a white sheet.
Then the professor started the class by telling them, "In medicine,it is necessary to have 2 important qualities as a doctor: The first is that it is necessary that you don't get disgusted."
The Professor uncovered the sheet, sunk his finger in the butt of the dead body, withdrew it, and then stuck his finger in his mouth and sucked it.
"Go ahead and do the same thing" he told his students.
The students freaked out, hesitated and subsequently taking turns, sunk their finger in the butt of the dead body and sucked it after withdrawing it.
When everyone finished, the Professor looked at them and told them: "The second important quality is observation. I inserted the middle finger and sucked the index.

Pay attention people.........!!!!!!!
___________________________________________

Labels:

POOR LADIES!!

Two Ladies Talking in Heaven...

1st woman: Hi! My name is Wanda.
2nd woman: Hi! I'm Sylvia. How'd you die?


1st woman: I froze to death.
2nd woman: How horrible!

1st woman: It wasn't so bad. After I quit shaking from the cold, I began to get warm & sleepy, and finally died a peaceful death. What
about you?

2nd woman: I died of a massive heart attack. I suspected that my husband was cheating, so I came home early to catch him in the act.
But instead, I found him all by himself in the den watching TV.

1st woman: So, what happened?

2nd woman: I was so sure there was another woman there somewhere that I started running all over the house looking. I ran up into the attic and searched, and down into the basement. Then I went through every closet and checked under all the beds. I kept this up until I had looked everywhere, and finally I became so exhausted that I just keeled over with a heart attack and died.

1st woman: Too bad you didn't look in the freezer---we'd both still be alive.
__________________________________________________

Labels:

Balance in life

For attaining stability in life, the following five areas in our life, require balancing-

1] Faith,

2] Family,

3] Fitness,

4] Friends, and

5] Finances.

Faith: Faith forms the core and the other four ‘Fs’ are balanced by it. If the core, ‘faith’ is weak or missing, the other four ‘Fs’- Family, Fitness, Friends and Finances, collapse under even the slightest pressure. Connect yourself to that Universal Source called God, through prayer and meditation to draw power to strengthen your inner self.

Family: Be close to your family. You owe your parents your love, respect and kindness; your children your quality time etc. Don’t take your family for granted and ignore them. A strong family is a key ingredient to a balanced life. Without love and affection, life will be dreary.

Fitness: When you have got your health, you have got everything. Keep your body fit. No health, no energy. No energy, no accomplishments/ no enjoyments

Friends: Friends balance your life and keep you on an even keel. You can not choose your relatives, but you can choose your friends. It is a matter of choice, not chance.

Finances: Money itself has no value, but what money can buy has value to us. Money gives us freedom- freedom from hunger, tedious chores, feeling sick, sending children to lousy schools, freedom to make your own choices, to do what you want to do.

_______________________________________

Labels:

Sunday, June 24, 2007

పాపం... బ్రహ్మచారులు

భారతంలో భీష్ముడు, రామాయణంలో ఆంజనేయుడు పెళ్లి జోలికి పోకుండా ఆజన్మ బ్రహ్మచారులుగా ఎందుకు ఉండిపోవలసి వచ్చింది చెప్మా? అంటూ ఎప్పటినుంచో నన్నో సందేహం పీడిస్తూ ఉండేది.
ఈమధ్య పేపర్లు తిరగేస్తోంటే ఓ వార్త కనిపించడంతో నా సందేహం కాస్తా పటాపంచలై పోయింది. వాళ్లు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్‌ కాకపోవడం వల్లే కదా అలా ఉండిపోవలసి వచ్చిందన్న విషయం క్షుణ్ణంగా అర్థమైంది. అంతేనా... పరమ శివుడు కూడా ఐటీ కోర్సు చేయకపోవడం వల్ల తన శరీరంలో అర్థ భాగం పార్వతికిచ్చి పెళ్లికి ఒప్పించాల్సి వచ్చింది కదా అనిపించింది. పంచ పాండవులకు ఐటీ డిగ్రీలు లోపించబట్టి అంతా కలసి ఆమెను 'పంచు'భర్తృకను చేశారన్న విషయాన్నీ రూఢీ చేసుకున్నా.
ఐటీ పుణ్యమాని పెళ్లిళ్ల మార్కెట్‌లో స్వయంవరం రోజులు వచ్చేశాయి కదా మరి. శివ ధనస్సును భంగం చేయడానికి మించిన ఐటీ పరీక్షలూ వచ్చేశాయి. 'వరాయ విష్ణు రూపాయ' అనే మాటలకు బదులు 'వరాయ ఐటీ రూపాయ' అంటున్నారు. రూపాయికి బదులు డాలర్‌ మోత మోగిస్తోంది. దీంతో ఐటీయేతర బ్రహ్మచారులకు కష్టాలు వచ్చిపడ్డాయి. ఏదో విధంగా ఇంటర్‌ నెట్టుకు వచ్చాం గదా పెళ్లి పీటల మీద కూర్చుందామని ఇంటర్‌నెట్టు బ్రౌజ్‌ చేసినా, తగిన సంబంధాలు దొరక్క నీరు గారిపోవలసి వస్తోంది. వెడ్డింగ్‌ కాగానే అమెరికాకు బెడ్డింగ్‌ సర్దుకోగలిగిన పరిస్థితి లేకపోతే పెళ్లి యోగం ఉండదా అన్నది బిలియన్‌ డాలర్ల ప్రశ్నగా తయారైంది.
'దేశమంటే అమెరికాయేనా?
ఉద్యోగమంటే ఐటీయేనా?'
అని బ్రహ్మచారులంతా నిట్టూర్చాల్సిన పరిస్థితి ఎదురవుతోంది. అబ్బాయిల అందానికి ప్రాధాన్యం కూడా తగ్గిపోయింది. సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీరా? లేక హార్డ్‌వేర్‌ ఇంజినీరా? అన్నదొక్కటే క్వాలిఫికేషనై కూర్చుంది.
'లుక్‌లో ఏముంది? కంప్యూటర్‌ జాబులో 'లక్‌' ఉంది' అన్న కోరస్‌ వినపడి, పెళ్లి కొడుకులంతా జేబులు తడుముకోవలసి వస్తోంది. మా వాడిది గవర్నమెంటు ఉద్యోగం. 'జీతం కన్నా గీతం ఎక్కువే' వస్తుంది సుమా అన్నాసరే అమ్మాయి తరఫు వాళ్లు పెడచెవిన పెట్టేస్తున్నారట. ఔరా ఇదేం విచిత్రం. వెబ్‌సైట్లలో ఎక్కువ భాగం 'వెడ్‌'సైట్లే! ఆన్‌లైన్‌లోకి రాకపోతే, ఎంతగా లైనేసినా... పెళ్లిళ్లు కుదరట్లేదు. ప్రేమ సామ్రాజ్యాలు నిర్మించుకున్న కొందరికి సైతం ఐటీ దెబ్బకు గూబ గుయ్యిమంటోంది. 'లవ్వొక్కింతయు లేదు... ప్రాణముల్‌ ఠావుల్‌ తప్పెను' అని భగ్నప్రేమ కథలు ఠావుల కొద్దీ రాసుకోక తప్పదిక. పెళ్లిళ్లన్నీ ముందే నిర్ణయమైపోతాయని తెలిసిం తర్వాత జీవితంలో తమకు కల్యాణ గీత ఉందా లేదా అని అబ్‌బొయ్స్ చిలక జోస్యాలు అడగడానికీ సిగ్గుపడడం లేదు. పెళ్లి కుదరక జుట్టు లాక్కుని పిచ్చోళ్లు అయ్యేవాళ్లూ ఎక్కువే ఉండొచ్చు. పిచ్చి కుదిరాక గానీ పెళ్లి కాదు, పెళ్లి కుదిరాక గానీ పిచ్చి కుదరదు అని పెద్దవాళ్లు ఎందుకన్నారో హైపిచ్‌లో అర్థమైపోతోంది.
ఐటీ అనే రెండక్షరాలు పెళ్లిళ్లను శాసిస్తూ ఉంటే ఐటీయేతర బ్రహ్మచారులంతా సంఘంగా ఏర్పడి 'పెళ్లి చేసుకునే హక్కు'ను రాజ్యాంగంలో చేర్చాలని డిమాండ్‌ చేసే రోజు వస్తుంది. గాంధీ మహాత్ముడు మళ్లీ పుడితే 'పెళ్లి కావలసిన అబ్బాయిలందరికీ పెళ్లయిన నాడే దేశానికి నిజమైన స్వాతంత్య్రం' అని మాట మారుస్తారేమో బహుశా. మూడు ముళ్ల బాట కూడా ముళ్ల బాట అయింది. అయినా ఆ దారిని పోక తప్పించుకునేందుకేముంది చెప్పండి?
- ఫన్‌కర్‌
(Eenadu, 24:06:2007)
_________________________________________

Labels:

విడాకుల వేదన

''చిట్టిబొమ్మల పెళ్ళి చేయవలెననగా శృంగార వాకిళ్ళు సిరితోరణాలు, గాజుపాలికలతో గాజు కుండలతో అరటి స్తంభాలతో అమరే పెండ్లరుగు'' అని పాడుకుంటూ బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళు చేస్తూ పిల్లలు ఆడుకోవటం లోగడ తెలుగువారి లోగిళ్ళలో నిత్యం కనపడే దృశ్యమే. కాలం మారి మనుషుల స్వభావాల్లో మార్పువచ్చినట్లే పిల్లల ఆటల్లోను మార్పులొచ్చాయి. ఇప్పటి పిల్లలు వీడియోగేమ్స్‌లాంటి హైటెక్‌ ఆటలు ఆడుకుంటున్నారు తప్ప బొమ్మల పెళ్ళిళ్ళ జోలికి పోవటం లేదు. అంతమాత్రం చేత వివాహాల ప్రాముఖ్యం తగ్గిందనుకోవటానికి వీలులేదు. ముహూర్తపు రోజుల్లో ఒక్క కల్యాణ మంటపమూ ఖాళీలేకుండా పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. పద్ధతుల్లోనే తేడాలొచ్చాయి. వెనకటి రోజుల్లో పెళ్ళి అనగానే ఎంతో ముందునుంచీ హడావుడిగా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించేవారు. ''పెళ్ళంటే మాటలా పాకలూ పందిళ్ళూ వేయాలి. నలుగుర్నీ పిలుచుకోవాలి. వంటలూ పిండివంటలూ చేయించాలి. ఒకటా రెండా ఎన్ని చేస్తే అవుతాయి పెళ్ళిపనులు...'' అంటూ వివాహం జరగబోయే ఇంట్లోని పెద్దవారు హడావుడి పడిపోయేవారు. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోయాయి. రెడీమేడ్‌ కల్యాణమంటపాలు సిద్ధంగా ఉంటున్నాయి. వంటలూ పిండివంటలూ చేసి వడ్డించటానికి కేటరింగ్‌ల వాళ్ళూ ఎంతోమంది ఉన్నారు. అటు ఆడపెళ్ళివారికి కాని ఇటు మగ పెళ్ళివారికి కాని బట్టలు నలగకుండా లక్షణంగా పెళ్ళిళ్ళు జరిగిపోయే సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

ఇంత తేలికగా జరిగినా పెళ్ళిళ్ళన్నీ విజయవంతమవుతున్నాయా అంటే చెప్పటం కష్టమే. ఆనందం వెనకే విషాదం ఉన్నట్లు వివాహాల క్రీనీడలోనే విడాకులూ పొంచి ఉంటాయి. సంసారంలో ఎన్ని ఒడుదొడుకులున్నా మునుపు సర్దుకుపోయేవారు. ఆధునిక యువతీయువకులు అలా సర్దుకుపోవటంలేదు. తప్పనిసరి అనుకున్నప్పుడు విడాకులకోసం కోర్టులకు పరుగులు పెడుతున్నారు. ''వైవాహిక జీవితములు దావాలకు దారితీసి తగులడిపోతే కేవలము పెళ్ళిమాని ఖుషీవాలాలగుట మేలు సిరిసిరి మువ్వా'' అని రాశారు శ్రీశ్రీ తన సిరిసిరి మువ్వ శతకంలో. ''నువ్వు అందంగానే ఉంటావు కదా- పైగా మంచివాడివి కూడాను. నీలో ఏం నచ్చక మీ ఆవిడ విడాకుల కోర్టుకు పరిగెత్తిందోయ్‌'' అని అడిగాడు సోంబాబు రాంబాబును. ''నేను నచ్చక కాదు. నా వంట నచ్చక'' అని తాపీగా జవాబు చెప్పాడు రాంబాబు. స్వల్పకారణాలకు సైతం విడాకులకోసం వెంపర్లాడుతున్నవారి సంఖ్య ఇటీవలి కాలంలో బాగా పెరిగిపోయింది. పాశ్చాత్యదేశాల్లో మరీ ఎక్కువ. పెళ్ళిళ్ళ పేరయ్యల్లాగానే తేలికగా విడాకులు ఇప్పించే విడాకుల వీరయ్యలూ ఆ బాపతు సంస్థలూ కొన్ని పాశ్చాత్య దేశాల్లో వెలసి రెండు చేతులా సొమ్ము చేసుకుంటున్నాయి. ''మీ ఆయనతో పోట్లాడి కోర్టెక్కి విడాకులు పుచ్చుకున్నావుగా... ఇప్పుడు నీకు సంతోషంగా ఉందా?'' అని అడిగింది విడాకులు తీసుకున్న విమలను స్నేహితురాలు కమల. ''నా సంతోషానికేంగాని- మా లాయరు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు... తన బ్యాంక్‌ బ్యాలెన్సు పెరిగిందని-'' అని సమాధానం చెప్పింది కమల.

పాశ్చాత్యదేశాల్లో వివాహాల జోరుకంటే విడాకుల హడావుడే ఎక్కువగా ఉంది. భారత్‌వంటి సంప్రదాయ దేశాల్లోనూ విడాకుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. విడాకులు తీసుకున్న తరవాత భార్యలకంటె భర్తలే ఎక్కువ మానసిక అశాంతికి గురవుతారని కెనడాలో నిర్వహించిన ఓ అధ్యయనంలో తేలింది. ఏవో కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతున్నా సహనంతో వాటిని ఎదుర్కొంటూ వివాహబంధం కొనసాగిస్తున్న వారికంటె విడాకులు తీసికొని విడిపోయిన మగవారే ఆరు రెట్లు ఎక్కువగా మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారంటున్నారు. విడాకులు తీసుకున్న స్త్రీలు మూడున్నర రెట్లు మాత్రమే మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నట్లు స్టాటిస్టిక్స్‌ కెనడా నిర్వహించిన ఓ సర్వేలో బయటపడింది. వారు 20 నుంచి 64 సంవత్సరాల వయస్సులోని 2500మంది స్త్రీ పురుషులను ప్రశ్నించి ఈ నిర్ణయానికి వచ్చారు. 1994 సంవత్సరంలో ప్రారంభించి ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకొకసారి వారిని ఇంటర్వ్యూచేసి చివరకు ఇటీవలే తమ సర్వే ఫలితాలను విడుదల చేశారు. వివాహబంధం విచ్ఛిన్నమైన పురుషులు తమ పిల్లల సంరక్షణ విషయంలో బాధ్యతను కోల్పోతున్నారు. దాదాపు 34శాతం తండ్రులు తమ పిల్లలకు దూరమవుతున్నట్లు గణాంక వివరాలు తెలుపుతున్నాయి. స్త్రీల విషయంలో అలా కాదు. కేవలం మూడుశాతం మహిళలు మాత్రమే తమ పిల్లలకు దూరమవుతున్నారు. ఆ కారణంగా విడాకుల వలన కలిగే వేదన పురుషులనే ఎక్కువగా బాధిస్తుంటుంది. కెనడాలో విడాకుల జోరు ఎక్కువే. అక్కడ జరిగే ప్రతి పది పెళ్ళిళ్ళలో మూడు జంటలు ముచ్చటగా ముప్ఫై రోజులన్నా కాపురం చేయకుండానే విడిపోతున్నాయి. 2003 సంవత్సరంలో కెనడాలో దాదాపు 71వేలమంది జంటలు వివాహమంత్రాలు సద్దుమణగకుండానే విడాకుల మంత్రం పఠించాయి! ''విడాకులు దంపతుల మానసికస్థితిని ప్రభావితం చేస్తాయి. పిల్లల సంరక్షణ విషయంలో అది తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. విడాకుల వెనకే విచారమూ మానసిక ఒత్తిడీ ఉండనే ఉంటా''యన్నది నిపుణుల మాట. వివాహానికైనా విడాకులకైనా తొందరపడకుండా కాస్త ఆలోచించి అడుగువేయటమే మంచిది!
(Eenadu,o3:06:2007)
____________________________________

Labels:

My Lessons in Life (Azim Premji) :

Azim Premji, Chairman and Managing Director of Wipro Limited, shares his perspective on success and effective living with teenagers:

The funny thing about life is that you realize the value of something only when it begins to leave you. As my hair turned from black, to salt and pepper to finally salt without pepper, I have begun to realize the importance of youth. At the same time, I have begun to truly appreciate some of the lessons I have learnt along the way. I hope you will find them useful when you plan your career and life.

 1. The first thing I have learnt is that we must always begin with our strengths. From the earliest years of our schooling, everyone focuses on what is wrong with us. There is an imaginary story of a rabbit. The rabbit was enrolled in a rabbit school. Like all rabbits, it could hop very well but could not swim. At the end of the year, the rabbit got high marks in hopping but failed in swimming. The parents were concerned. They said; forget about hopping, you are good at it anyway. Concentrate on swimming". They sent the rabbit for tuitions in swimming. And guess what happened? The rabbit forgot how to hop. As for swimming, have you ever seen a rabbit swim? While it is important for us to know what we are not good at, we must also cherish what is good in us. That is because; it is only our strengths that can give us the energy to correct our weaknesses.

 1. The second lesson I have learnt is that a Rupee earned is of far more value than FIVE found. My friend was sharing with me the story of his eight year old niece, she would always complain about breakfast. The cook tried everything possible, but the child remained unhappy. Finally my friend took the child to a supermarket and bought one of those ready-to-cook packets. The child had to cut the packet and pour the water in the dish. After that, it took two minutes in the microwave to be ready. The child found the food to be absolutely delicious. The difference was that she had cooked it! In my own life, I have found that nothing gives as much satisfaction as earning our rewards. In fact, what is gifted or inherited follows the old rule of come easy, go easy. I guess we know the value of what we have if we have to struggle to earn it.

 1. The third lesson I have learned is that no one bats a hundred every time. Life has many challenges. You win some and lose some. You must enjoy winning. But do not let it go to the head. The moment it does, you are already on your way to failure. And if you encounter failure along the way, treat it as an equally natural phenomenon. Don't beat yourself for it or anyone for that matter! Accept it, look at your own share of the problem, learn from it and move on. The important thing is, when you lose do not lose the lesson.

 1. The fourth lesson I have learnt is the importance of humility. Sometimes, when you get so much in life, you really start wondering whether you really deserve all of it! This brings me to the value of gratitude. We have so much to be grateful for. Our parents, our teachers and our seniors have done so much for us that we can never repay them. Many people focus on the shortcomings, because obviously, no one can be perfect. But it is important to first acknowledge what we have received. Nothing in life is permanent but when a relationship ends, rather than becoming bitter, we must learn to savor the memory of the good things while they lasted.

 1. The fifth lesson is that we must always strive for excellence. One way of achieving excellence is by looking at those better than ourselves. Keep learning what they do differently. Emulate it. But excellence cannot be imposed from outside. We must also feel the need from within. It must become an obsession. It must involve not only our mind but also our heart and soul. Excellence is not an act but a habit. I remember the inspiring lines of a poem, which says that your reach must always exceed your grasp. That is heaven on earth. Ultimately, your only competition is yourself.

 1. The sixth lesson I have learnt is never give up in adversity. It comes on you suddenly without warning. One can either succumb to self-pity, wring your hands in despair or decide to deal with the situation with courage and dignity. Always keep in mind that it is only the test of fire that makes us find steel. A friend of mine shared this incident with me. His eight-year-old daughter was struggling away at a jigsaw puzzle. She kept at it for hours but could not succeed. Finally, it went beyond her bedtime. My friend told her, "Look, why don't you just give up? I don't think you will complete it tonight. Look at it another day." The daughter looked with a strange look in her eyes, "But, Dad, why should I give up? All the pieces are there! I have just got to put them together!" If we persevere long enough, we can put any problem in perspective.

 1. The seventh lesson I have learnt is that while you must be open to change, do not compromise on your values. Mahatma Gandhi often said that you must open the windows of your mind, but you must not be swept off your feet by the breeze. You must define what your core values are and what you stand for. And these values are not so difficult to define. Values like honesty, integrity, consideration and sensitivity have survived for generations. Values are not in the words used to describe them, as much as in simple acts. A wise man once said, "You do not have to change the world to make a difference. If on the way to your house, you can bring a smile on the face of a crying child, you have done your bit". At the end of the day, it is values that define a person more than the achievements. Because it is the means of achievement that decide how long the achievements will sustain. Do not be tempted by short cuts. The short cut can make you lose your way and end up becoming the longest way to the destination.

 1. And the final lesson I learnt is that we must have faith in our own ideas even if everyone tells us that we are wrong. There was once a newspaper vendor who had a rude customer. Every morning, the customer would walk by, refusing to return the greeting, grab the paper off the shelf and throw the money at the vendor. The vendor would pick up the money, smile politely and say "Thank you, Sir." One day the Vendor's assistant asked him, "Why are you always polite with him when he is so rude to you? Why don't you throw the newspaper at him when he comes back tomorrow?" The Vendor smiled and replied "he can't help being rude and I can't help being polite. Why should I let his rude behavior dictate my politeness?" So it is, my young friends, with all of us. In my youth, I thought of myself as a rebel and was many times, a rebel without a cause. Today, I realize that my rebellion was another kind of conformity. We defied our elders to fall in line with our peers!


 1. Ultimately, we must learn to respond instead of reacting. When we respond, we evaluate with a calm mind and do whatever is most appropriate. We are in control of our actions. When we react, we are still doing what the other person wants us to do.

I wish you all the best in your life and career. I hope you achieve success in whatever way you define it and what gives you the maximum in life. Remember those who win are those who believe they can.

___________________________________________________

Labels:

A Software Engineer's Wedding Invitation !

(An e-mail forward)
__________________________________________

Labels: ,